Leden 2013

21 dní půstu | Den #21: Záměr

26. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

Jeden z mých nejoblíbenějších textů pro čas půstu se nachází ve Skutcích 13,2-3: "Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: ,Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal.´ A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu."

Když se postíte a modlíte, Svatý Duch k vám začne promlouvat o vašem určení a údělu. Bůh pro vás má specifický plán. Takový, který se otevře na základě vaší volby a reakcích na Něj. Půst, to je záměrná volba, která nás vtiskne do hlubin Božího srdce, abychom slyšeli jeho plány a vykročili za svým Bohem daným určením a to v moci Svatého Ducha.

Nikdy nepřestanu žasnout, jak Bůh spojuje lidi, aby naplnil své záměry. Skrze moc Svatého Ducha dává Bůh mužům a ženám svá nadání, dary, schopnost rozlišovat a mít vhled. A když se tohle všechno spojí s tím, co bylo dáno někomu dalšímu, může to změnit svět.

Tohle je záměr, který Bůh s půstem má. Láme pouta a překonává limity vašich životů, takže Bůh může skrze vás uvolnit svou moc, aby tak pomohl druhým. Bůh si vyvolil půst, který zbavuje pout hříchu, zvedá těžká břemena, osvobozuje ty, kteří jsou utlačovaní, a láme každé jho.

V jedenácté kapitole listu Židům je seznam obyčejných lidí, které pro Boha udělali neobyčejné věci, protože nikdy neztratili vizi a dokonce i v těch nejhorších časech se odmítli vracet zpět. Když následuješ Boha, ne každý bude na tvé straně. Když tě Bůh povolává, abys vyšel ze své bezpečné zóny, běž s Ním. Nepřestávej mu důvěřovat, že tě povede a bude ti průvodcem všemi záměry a plány, které pro tvůj život má.

Čtení pro dnešní den: Židům 11

21 dní půstu | Den #20: Moc

25. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

Žádný výlet do Izraele by nebyl úplný bez návštěvy hrobky v zahradě. Věří se, že toto místo bylo hrobkou Josefa z Arimatie, kam bylo uloženo tělo Ježíše po Jeho ukřižování. Když vejdete dovnitř, můžete vidět drobný nápis, který říká: "Není tu, byl vzkříšen." Ježíš si onu hrobku pouze na několik dní půjčil. Vstal z mrtvých, takže my můžeme žít v Něm.

Síla vzkříšení! Jsme mrtví kvůli hříchu, ale živi v Kristu díky stejné moci, která ho vzkřísila z mrtvých. Kniha Římanům nám říká: "Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá" (8,10-11).

Když se blížíte ke konci půstu, přemýšlejte nad Boží mocí, která přináší život, aby v našich životech obnovila věci, které jsou mrtvé. Může to být vaše manželství, vaše práce, vaše vášeň pro Boha. Pán může přivést k životu věci, které se nepřítel pokusil zničit. Pevně se držte Jeho zaslíbení.

Když se postíte a modlíte v souladu s Boží vůlí, On slyší. Můžete být ujištěni, že jste nadpřirozeným způsobem něco uvedli do pohybu, ačkoli to nejste přirozeným způsobem schopni rozpoznat. Někdy se za něco můžete modlit, ale odpověď na to nedostanete ihned. Nepřestávejte se modlit. Neopouštějte víru a nevzdávejte se své důvěry! Může to být tím, že věci, za které se modlíte, ještě nejsou připravené nebo ještě nepřišel Boží čas. Vaše modlitby nebudou ignorovány ani opomíjeny. Modlitby nemají datum expirace!

Čtení pro dnešní den: Římanům 8

21 dní půstu | Den #19: Opuštěný

24. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

Cítíte, že byste to nejradši vzdali a hodili flintu do žita? Možná jste už ze všech těch bitev a těžkostí příliš unavení, protože všechna ta zklamání způsobila, že se vaše naděje nějak ztratila. Rozumím vám. Co je ale mnohem důležitější, Ježíš vám rozumí také. Nezapomeňte, že když se na poušti po čtyřicet dní postil, byl pokoušen, aby si to zjednodušil a všeho nechal. Ale On vytrval. Neskončil to. Věcí číslo jedna, ke které by nás chtěl nepřítel přimět, je, abychom to ukončili. Může to být ukončení vašeho manželství, zanechání svého snu nebo dokonce ukončení vašeho života s Bohem.

Čas od času se každý z nás ocitne jako by v temné rokli a všichni občas čelíme pocitům, že jsme úplně na dně. Ale Deuteronomium 33,27 říká: "Domov je v odvěkém Bohu, na jeho věčných pažích." Bez ohledu na to, jak zle se cítíte, stále jste v Jeho pažích, nikdy mimo Jeho dosah.

Jsou modlitby, které mi Bůh vyslyšel, a jsou modlitby, které nevyslyšel. Prožil jsem zázraky, ale přetrpěl jsem i zklamání. Prožil jsem vrcholy, když mě Bůh obdarovával a ukazoval mi, jak nádherné je v konkrétních situacích zůstávat v Jeho slově, úžasným způsobem mě rozveseloval. Zažil jsem také hluboká, hluboká údolí, kdy jsem cítil, že mě Bůh opustil. Ale nedělám to, abych od Ježíše mohl něco dostat. Stojím v tom, protože On mě miloval první a dal za mě sám sebe. Písmo říká: "Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas" (Židům 4,16).

On vás neopustí. Nikdy od Vás neodejde (Deuteronomium 31,6). Když se vy přiblížíte k Němu, On se přiblíží k vám. Buďte během svých modliteb a půstu povzbuzeni jeho mocnější přítomností.

Čtení pro dnešní den: Žalm 23

21 dní půstu | Den #18: Zaslíbení

23. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

Udělali jste si někdy čas, abyste si v Božím slově poznačili některá z Jeho zaslíbení, která dal svému lidu? Je to velmi povzbuzující způsob, jak studovat Boží slovo. V Jeremiáši 29,11 najdeme: "Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen Já sám, je výrok HOSPODINŮV, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete Mě volat a chodit ke Mně, modlit se ke Mně a já vás vyslyším. Budete Mě hledat a naleznete Mě, když se Mne budete dotazovat celým svým srdcem."

Apoštol Pavel napsal: "Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno 'Ano'. A proto skrze něho zní i naše 'Amen' k slávě Boží" (2. Korintským 1,20).

Rozjímejte nad texty jako je Izajáš 53, kde Izajáš popisuje, že Pán přetrpěl náš trest, takže můžeme být uzdraveni. Písmo odhaluje, že při některých příležitostech Bůh nabádá svůj lid, aby učinili nějakou věc, a slibuje, že On udělá něco, čím odpoví. Můžete to vidět v Izajášovi 58, kde Pán vysvětluje záměr upřímného půstu svého lidu. Jen v této kapitole Pán zaslibuje:

Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo
a rychle se zhojí tvá rána.
Před tebou půjde tvá spravedlnost,
za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva.
Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví,
vykřikneš o pomoc a on se ozve: 'Tu jsem!'
(Izajáš 58,8-9)

V těchto posledních dnech půstu pokračujte ve snaze vložit své srdce i mysl do věcí, které jsou nad námi. Držte se zaslíbení našeho Pána, jak nám říká Pavel: "Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží" (2. Korintským 7,1.

Čtení pro dnešní den: Izajáš 58

21 dní půstu | Den #17: Modlitba

22. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

Půst bez modlitby je jenom dieta. Kombinace modlitby a půstu zvyšuje intenzitu, jako když se přileje palivo do ohně. Je to mocná kombinace. Když se připojíte k tisícům po celém světě, kteří se během tohoto půstu postí a volají k Bohu, můžete věřit, že se odehrává něco mocného.

Boží slovo zaslibuje: "Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem" (Jeremiáš 29,13). Bůh nás zve, abychom ho hledali. Důvěrnost se nedá uspěchat. Musí se na ní pracovat den co den. Ježíš byl hojně obklopen mohutnými davy lidí, ale často se od nich vzdaloval, aby byl sám s Bohem a modlil se. Věděl, že potřebuje zůstat napojený na Zdroj všech věcí, a stejné je to i s námi. Modlitba a půst byly podstatnou částí Ježíšova života. Proč by neměly být malou součástí toho našeho?

Když utlumíme hlasy světa a odejdeme stranou, abychom v modlitbě a půstu slyšeli Boží srdce, najdeme odměnu a moudrost. Udělejte si dnes speciální čas na modlitby. Udělejte si modlitební seznam, seznam cílů - lidí, kteří nejsou spaseni, a modlete se nad jejich jmény. Modlete se za lidi, o kterých víte, že jsou nemocní nebo mají potíže ve své rodině či finanční problémy. Půst, to je neodbytná modlitba!

Bible říká, že Ježíš je nebeský velekněz, který je stále živ, aby se za nás přimlouval (Židům 7,25). Modlí se za vás i dnes. Možná máte těžký den. Hladovíte. Ďábel jde proti vám, tak jako to během půstu často dělává. Pokouší vás, abyste to vzdali a prostě toho nechali. Připomeňte si, že když váš ďábel pokouší, Ježíš se za vás modlí! Nepřestávejte hledat! Nepřestávejte klepat!

Čtení pro dnešní den: Židům 7

21 dní půstu | Den #16: Prodlévání

21. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

Přišla noc, kdy měl být Ježíš zrazen a uvězněn (Matouš 26,36-40). Vzal své učedníky na modlitby do Getsemanské zahrady, ale neustále je nacházel spící, místo aby se modlili. Ježíš se nakonec zeptal: "To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou?"

To je tak smutná otázka. Naneštěstí ji Pán může den co den pokládat řadě věřících. Pokud součástí vaší každodenní rutiny není alespoň jedna hodina strávená s Pánem, povzbuzuji vás, abyste si tuto hodinu udělali a prostě řekli: "Pane, dnes se chystám číst tvé Slovo a modlit se. Chci zůstat s Tebou, abych ti naslouchal." Jediným způsobem, jak se naučíme modlit, je, že se modlit budeme. Pokud jste se modlit ještě ani nezačali, nikdy se to nenaučíte. Modlitební čas není jen o tom, že naplníte vzduch svými slovy a žádostmi. Modlitba je také o čekání - prodlévání. Je o mlčení před Bohem. Netlačte to ze sebe, pokud opravdu nevíte, za co byste se měli modlit. Prostě se jen utište a nechte Svatého Ducha, aby vám začal na mysl přinášet věci, za které je třeba se modlit. Občas můžete dostat píseň chvály. Zpívejte ji Pánu a přemítejte o Jeho dobrotě. To často povede k tomu, že přímo z vašeho ducha budou vyvěrat modlitby.

Když hledáte Pána skrze půst a modlitbu, vyprazdňujete se, takže On může vynášet ty věci, které do vás za určitým záměrem vložil. Ježíš věděl, jak důležité je odejít stranou a být s Bohem na modlitbách. Když se postíte, je to doba, kdy se oddělíte od věcí ve svých každodenních životech, od práce a bezduché zábavy, a ponoříte se hluboko do Božího slova. Když jste před Ním prázdní, tiší a zlomení, můžete Jeho hlas slyšet mnohem zřetelněji. Teď nepřestávejte. Pokračujte v půstu a modlitbách.

Čtení pro dnešní den: Žalm 141

21 dní půstu | Den #15: Zaopatření

20. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

V Izraeli, poblíž Galilejského moře, stojí kostel, který byl postaven na památku Ježíšova zázračného nasycení pěti tisíc lidí. Matouš, Marek, Lukáš i Jan, ti všichni o tomto zázraku podávají zprávu. Lukáš říká, že Ježíš "mluvil o Božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali" (Lukáš 9,10-16).

Jak úžasný den to musel být pro ty, kteří si přišli poslechnout vyučování Mesiáše. Pro muže, ženy a děti, kteří se shromáždili, aby slyšeli o Božím království. Společně jedli "chléb života" a ani si to plně neuvědomovali. Tehdy Pán rozmnožil pět malých chlebů a dvě ryby, takže bylo dost, aby tím nasytil celý ten dav a ještě zbylo.

Už jste někdy přemýšleli o lidech, kteří toho dne odešli domů dříve? Možná měli na práci něco jiného, nebo šli domů, aby si dali nějakou svačinu, protože měli hlad. Představte si, jak se museli cítit, když se doslechli o nasycení zástupů díky zázračnému zaopatření!

Když pokračujete v půstu a oddělujete tyto první dny roku k uctívání Pána, modlete se a věřte, že to bude rok nadpřirozeného zaopatřování. Možná nemáte mnoho, stejně jako byla malá svačina toho chlapce. Ale v rukou našeho Pána je to hodně. Dokud si učedníci drželi, co měli, ve svých rukou, bylo to bez užitku. Ale jakmile to vložili do rukou svého Mistra, najednou to nabylo na velikosti. Kéž je v letošním roce práce vašich rukou hojně požehnaná a prosperující!

Čtení pro dnešní den: Žalm 1

21 dní půstu | Den #14: Rozkvět

19. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

Pustiny jsou suchá a osamělá místa. David volal k Bohu v Judské poušti:

Bože, tys Bůh můj!
Hledám tě za úsvitu,
má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne
ve vyschlé, prahnoucí,
bezvodé zemi.
(Žalm 63,1-2)

Období pustin je velice těžké přečkat. Zasáhly vás ekonomické těžkosti, které jsou dnes tak rozšířené? Možná jste utrpěli ztrátu někoho, koho jste milovali, a procházíte dlouhým obdobím truchlení. Občas období pouště prostě znamená, že už nejsme schopni cítit Boží přítomnost jako dříve.

My všichni máme s pustinami různé zkušenosti - klíčem ale je nikdy neztratit víru. Bůh vás neopustil. Když se ho budete držet, on vás tím věrně provede. Může způsobit, že uprostřed této pouštní pustiny rozkvetete!

David v Žalmu 63 říká, že se nachází na suchém místě, kde není voda k pití. Byl na útěku a zdálo se, že ani nemůže být vzdálenější svému povolání a pomazání za krále. Ale ani na tomto vyprahlém místě se nesoustředil na svůj hlas, žízeň a nepohodlí, ale na Pána.

Pán může vzít nejhorší situace v našem životě a změnit je v poselství, které přinese naději a druhým uzdravení. Můžete to zvládnout. Můžete vykvést dokonce i v poušti. Když se dnes postíte, věřte Bohu, že povzbudí vaše srdce a provede vás skrz. Cestu k vítězství připraví ještě před tím, než období pouště vůbec začne. A když se k němu přitisknete, povede vás cestou, kterou byste měli jít.

Čtení pro dnešní den: Žalm 139

21 dní půstu | Den #13: Kohouti

18. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

Když se projdete po Jeruzalémě, každé ráno uslyšíte kokrhání kohoutů. Když jsem kráčel cestou, kde Ježíše bili, když ho vedli, aby stanul před Kaifášem, myslel jsem na Petra. Ježíš Petrovi řekl, že dřív než kohout třikrát zakokrhá, zradí ho. Bible říká, že když se to stalo, Petr utekl a hořce se rozplakal (Lukáš 22,62).

Tíha jeho viny a zmatku, musela být nezměrná. Cítíte někdy, jako byste před Bohem selhali? Jako byste všechno pokazili tak, že už to nepůjde napravit? Připomíná se vám to každý den - stejně jako Petrovi, kdykoli slyšel kokrhat kohouta? Nepřítel ho jeho selháním pronásledoval a snažil se mu zabránit, aby následoval Boží vůli ve svém životě.

Možná, že i vy máte nějakého kohouta z minulosti, který na vás kokrhá. Připomíná vám selhání, které prostě není možné jen tak setřást. Pamatujte: Petrovi bylo odpuštěno a prožil obnovení! Ježíš nikdy neměl v úmyslu, aby se utápěl ve vině - ale aby se kál a vstal v plné moci, jak ho povolal. S vámi je to stejné. Ježíš vás volá k pokání. Vstaňte a kráčejte ve svém povolání!

Toto je důvod, proč je půst tak mocný nástroj. Obnovuje ducha! Půst pomáhá zbavit se starého odpadu. Modlím se, aby každý, kdo se připojil k tomuto půstu, prožil zkušenost skutečného obnovení, které umlčuje štvavé kokrhající hlasy minulosti.

Bůh má plán pro váš život. Petr kázal a 3000 lidí bylo zachráněno - stejný muž, který zapřel Ježíše a hořce plakal hanbou, byl mocně použit Bohem, coby hlas Letnic. Je čas vypnout zvuk kohoutů a nechat Boha, aby vás přenesl přes minulost do pomazání, které má pro váš život.

Čtení pro dnešní den: Skutky 2

21 dní půstu | Den #12: Myšlenky

17. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

Když měl být Ježíš ukřižován, vzali ho na kopec za městem, který byl známý jako Golgota. Jméno Golgota v aramejštině znamená "místo lebky" a do latiny se překládá jako kalvárie. Připadá mi zajímavé, že místo absolutního vítězství nad hříchem a smrtí bylo umístěno na kopec s takovým jménem. To mě znovu utvrzuje v tom, že se ve svých životech nikdy nestaneme skutečnými vítězi, dokud nezvítězíme ve své lebce - ve svých myslích a myšlenkách.

Pokud jsme se znovuzrodili, Pavel nás varuje, abychom se nepřizpůsobavali a nepodřizovali tomuto světu, ale "proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé" (Římanům 12,22).

Můžeme se podřizovat Bohu, nebo se podřizovat světu. Může to být buď to první, nebo to druhé. To, co naplňuje náš myšlenkový svět, jsou věci, které se v našem životě nakonec stanou. Přemýšlíte o věcech, které jsou nad vámi (Koloským 3,1-2)? Nebo je vaše mysl plná věcí tohoto světa? Když svá těla půstem podřizujeme Boží vůli, je to příležitost ke zlomení kouzla tohoto světa. Obzvlášť během dlouhodobého půstu zjistíte, že čas strávený půstem, modlitbami a meditacemi nad Božím slovem očišťuje a projasňuje vaše srdce a soustředí vaše myšlenky na věci, které jsou nad námi, spíše než na záležitosti tohoto světa.

Když pokračujete v půstu a modlitbách, pokračujte v obnovování své mysli jeho Slovem. "Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu" (Filipským 4,8).

Čtení pro dnešní den: Filipským 2

21 dní půstu | Den #11: Peklo

16. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

Peklo je skutečné. Není to jen představa. Peklo je věčné. O pekle příliš často nehovoříme, ale Ježíš to dělal. Jako ilustraci nám dal kázání o údolí v Geheně, temném údolí za Jeruzalémem, kde se neustále pálily odpadky.

Jakmile se znovu narodíme, o pekle přemýšlíme méně a méně - díky Bohu to už není cíl, ke kterému směřujeme. Ježíš přišel, aby nás zachránil před trestem, který nám náležel kvůli našim hříchům - před věčností v pekle. Mnozí ale prodlévají v údolí rozhodnutí (Joel 4,14). Jsou ztracení. Jsou daleko od Boha a směřují do věčnosti v pekle.

Dnes, když se postíme a modlíme, pamatujme, proč kážeme evangelium a vydáváme svědectví. Lidé umírají. Pokud lidé nepoznají Ježíše Krista, budou čelit hrůzám pekla. Půst nás zmocňuje zaměřit modlitbu na ztracené. Modlíte se za někoho, kdo potřebuju spasení? Dnes si udělejte seznam těchto lidí, a volejte kvůli nim k Bohu. Požádejte Ho, aby je usvědčil z hříchu, přiměl je pochopit, že potřebují odpouštění. Požádejte Ho, aby je vytrhl z ohně. Neklesejte na mysli. Setrvejte ve víře, že je Bůh spasí.

Otče, ve jménu Ježíše se dnes postíme a modlíme za duše, které směřují k věčnému zatracení. Modlíme se, aby dnes do jejich životů mocně vstoupila přítomnost a moc a krev Ježíše Krista. V Ježíšově mocném jméně se dnes sjednocujeme s tisíci dalšími, kteří se modlí a postí za naše milované, kteří jsou ztracení. Kéž je, Pane, tento rok rokem spasení a vykoupení od věčného soudu v životech těch, které miluji, a kéž jsou jejich jména zapsána do Beránkovy Knihy života.

Prosím, setrvejte spolu s námi všemi v modlitbách za službu těch, které Bůh povolal a přikázal jim, aby kázali evangelium a nacházeli ztracené.

Čtení pro dnešní den: Marek 9,42-48

21 dní půstu | Den #10: Tělo

15. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

Moje matka nás vzala na výlet do Izraele. Když jsme navštívili Getsemanskou zahradu, požádal jsem ji, aby se modlila za každého, kdo se zapojí do každoročního půstu. Toto je její modlitba:

"Otče, přicházíme ve jménu Ježíše a děkujeme ti za ty tisíce lidí, kteří po celém světě hledají tvou tvář a tvou dokonalou vůli. Modlíme se za nastupující generaci, abys vedl jejich kroky, abys je svým Svatým Duchem zmocnil k překonání zkoušek a pokušení, a abys je den za dnem vedl. Pane, v Žalmu 78 říkáš, vyprávějte dětem, příští generaci, o mých divech, mé moci, mých zázracích, takže v tobě budou mít naději. Dáváš nám naději. Dáváš nám sílu vytrvat až do konce. Vedeš každý náš krok. Chválíme tě v Ježíšově jménu. Amen."

Když jsem vyrůstal, moji rodiče se postili a modlili. Učili mě, abych se postil a učinil z půstu neustálou součást svého života. Toužil jsem, aby mé děti vyrůstaly stejným způsobem. Naučily se postit samostatně a také se připojovaly ke každoročnímu společnému půstu. Getsemanská zahrada je místem, kde Ježíš porazil tělo a podrobil se vůli svého Otce - ačkoli to znamenalo trpět příšernou smrtí na kříži a vůbec poprvé i odloučením od svého Otce. Tam pronesl tato slova: "Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň," (Lukáš 22,42).

Když se postíte a modlíte, pamatujte, že vaše poslušnost ovlivní celé generace. Nespokojte se s ničím menším, než je dokonalá Boží vůle pro váš život.

Čtení pro dnešní den: Žalm 78

21 dní půstu | Den #09: Proměna

14. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

Třicet osm let je dlouhá doba, když očekáváme, že se něco změní. Bible vypráví o rybníku v Bethesdě v Jeruzalémě, kde se mohly naplnit naděje postižených lidí. Když je voda omyla, mohli být uzdraveni. Jednoho dne o sabatu Ježíš kráčel kolem rybníka a hovořil s mužem, který tam čekal třicet osm let, ale stále nebyl uzdraven. Ten muž byl chromý a už neměl žádnou naději. Ježíš ho uzdravil svým slovem (Jan 5,8-9). V jediném momentu se jeho okolnosti změnily!

Ďábel by rád, abychom uvěřili, že se obtížné okolnosti nikdy nezmění. Prosím, připomínejte si, že ďábel je lhář. Ježíš řekl: "On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži," (Jan 8,44).

Dnes, když se postíte a modlíte, zlomte v Ježíšově jménu beznaděj ve svém životě. Požádejte Pána o průlom. Možná se modlíte, aby se zastavila práce nepřítele v určité oblasti vašeho života nebo v životě někoho, koho milujete. Možná se modlíte, aby se změnily věci v životě vašeho syna nebo dcery. Chci vás povzbudit, že ačkoli tento problém může trvat velmi dlouhou dobu, Ježíš má moc ho zlomit. Jediné slovo od Boha může vaši situaci změnit. Na zázrak není nikdy pozdě!

Jak řekl Pavel: "Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého" (Římanům 15,13)

Čtení pro dnešní den: Římanům 15

21 dní půstu | Den #08: Povýšení

13. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

Když se vás Satan pokouší vzít vzhůru, můžete si být jistí, že jeho cílem je dostat vás dolů. Nepřítel se snaží lidi nalákat na život na vysoké noze. Pokouší nás nabídkou toho nejlepšího, ale konečnou odměnou je to nejhorší. S Ježíšem je to obráceně. Satan vás chce vzít vzhůru a potom vás shodit dolů - Ježíš vás chce vzít dolů a potom vynést, abyste si užívali jeho Slávu.

Ježíš je Boží syn, přesto se - než vůbec začal svou službu - 40 dní postil v poušti. Během půstu ďábel Ježíše ponoukal, aby vyvýšil sám sebe, ale On odmítl. Náš Pán se ponížil skrze půst a z tohoto půstu pak vyšel v moci Svatého Ducha (Lukáš 4).

Když se postíte, tak říkáte: "Ne, já se nevyvyšuji. Pokořuji sám sebe a chci pouze to, aby mě Bůh pozvedl v souladu se svou vůlí, svými záměry a svými plány pro můj život."

Může si vás Bůh použít? Král Saul vyvýšil sám sebe a musel přijít o korunu (1. Samuelova 15,12). Bůh povýšil pokorného pastýřského chlapce, aby zaujal jeho místo. Ježíš řekl: "Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen" (Matouš 23,12). Člověk vás nemůže udržet dole, pokud vás povýší sám Bůh. Váš vliv bude díky Boží vůli narůstat a zahánět temnotu. Nezadrží vás ani systém. Když Bůh říká: "Povýším tě," lidé vás nemohou zastavit.

Během svého dnešního půstu a modliteb nechte Svatého Ducha, aby se pro vás stal skutečnějším než kdy dřív. Když se dnes pokořujete pod svatou rukou Boží, věřte, že přijde čas odplaty, kdy vás On povýší. Bůh vám žehnej. Setrvejte v půstu.

Čtení pro dnešní den: 1. Samuleova 15

21 dní půstu | Den #07: Země

12. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

V části města Jeruzaléma je místo, které je známé jako Západní zeď. Ta bývala součástí Šalomounova chrámu. Právě tam byla uložena Schrána úmluvy a tam sestupovala Boží sláva (2. Paralipomenon 5,14). Poté, co Šalomoun vysvětil Chrám, Pán mu řekl: "A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi (2. Paralipomenon 7,14).

Víte, co to obnáší, být Božím lidem? Zaprvé, musíte být Boží osobou. Je na nás, abychom poslechli tento Boží příkaz - s vědomím, že Bůh zůstane věrný svému Slovu. Půst je cestou, jak setrvávat před Bohem v pokoře. Během tohoto půstu se modleme a hledejme Boží tvář a odvraťme se od zlého. Přestaňme si stěžovat, že se vláda nestaví proti nemorálnosti, proti zabíjení nenarozených dětí, proti obchodování s lidmi, proti věcem souvisejícím s homosexualitou. Povstaňme a volejme do nebes k Bohu, aby náš národ zaplavil spravedlností.

Dnes a během tohoto půstu se modlete za naši zemi. Čiňte pokání za hříchy, které v naší zemi byly spáchány. Modlete se za ekonomiku. Modlete se za ty, kteří stojí v čele okresů, krajů i národa. Volejte k Bohu, aby vás vyslyšel a uzdravil naši zemi.

Povšimněte si, co se říká v 2. Paralipomenon 7,15: "Mé oči budou otevřené a mé uši ochotné slyšet modlitbu na tomto místě." Toto zaslíbení platí pro nás pro všechny, na každý den. Když to uděláme my, udělá to i On. Pokud se budete postit a modlit tímto způsobem, ovlivní to celou generaci! Pokud skrze půst a modlitbu položíte pevný základ vlastní pokory a odvrátíte se od hříchu, bude to mít nesmírný dopad.

Čtení pro dnešní den: 2. Paralipomenon 7

21 dní půstu | Den #06: Vize

11. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

Cesarea je z mnoha důvodů úžasné místo, zejména ale díky vizi, která byla dána hladovému muži na střeše. Vizi, která změnila svět. Petr byl v domě koželuha Šimona v Cesarei a odešel se na střechu modlit. Když tam byl, upadl do vytržení a Bůh mu ukázal jídlo, které Mojžíšův zákon Židům zakazoval jíst. Bůh mu však v této vizi řekl, aby ho jedl. Když to Petr odmítl, Bůh mu řekl: "Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté," (Skutky 10,15).

Šokovaný Petr uslyšel klepání na dveře - důsledek jiné Boží vize. Pohan jménem Kornelius se dovolával židovského Boha a chtěl ho poznat. Bůh ho vyslyšel a řekl mu, aby poslal pro Petra. Když Petr slyšel, proč pro něj ti muži přišli, porozuměl oné vizi a odešel za Korneliem, aby kázal evangelium. Bylo to úplně poprvé, kdy pohané obdrželi dobrou zprávu o spasení!

Bůh dal Petrovi tuto vizi v době, kdy se modlil a připravoval své srdce na poslání, ke kterému byl povolán - přinést pohanům zprávu o spasení.

Nacházíte se v období, kdy nevíte, jaký další krok máte ve svém životě udělat? Možná cítíte, že vám Bůh dává určitou vizi, která ale vzhledem k okolnostem vypadá nenaplnitelně. Pokud to Bůh řekl - je vaší zodpovědností věřit, setrvávat ve víře a navzdory prodlevám… čekat.

Během svého půstu požádejte Svatého Ducha, aby vašemu srdci odhalil více o vizi, o plánu, o poslání a o snu, který Bůh pro váš život má. Modlete se za to, aby se věci uspořádaly tak, jak bylo určeno.

Čtení pro dnešní den: Skutky 10, Abakkuk 2,1-4

21 dní půstu | Den #05: Pokora

10. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

Když se ukázalo, že byl za krále povolán Saul z kmene Benjamínova, dříve, než to mohlo být oznámeno lidem, nemohli ho nikde najít. Bůh řekl Samuelovi, aby Saula našel - schovával se ve zbrojnici (1. Samuelova 10,22).

Saul býval na počátku velmi pokorným člověkem. Naneštěstí nedokázal pýchu a sobectví udržet na uzdě. V důsledku toho mu království bylo odňato. Pokoušel se zabít svého nástupce. Saul zemřel a Pelištejci jeho ostatky na znamení výsměchu pověsili na hradbách pradávného Bét-šanu.

Autor Přísloví moudře prohlásil: "Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí," (1. Samuelova 16,18). Když začneme být arogantní a pyšní, Bůh si nás už nemůže použít. Když jsem se ocitl v Bét-šanu, vzpomněl jsem si na Ježíšova slova: "Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen," (Matouš 23,12).

Jak máme ponižovat sami sebe? David řekl, že se "pokořoval postem" (Žalm 35,13). Půst je sám o sobě vyjádřením pokory před naším Pánem. Půst vám pomůže objevit každou oblast pýchy, takže budete moci tyto věci položit před Pána.

Když své srdce podřídíte půstu a ponížíte se před Ním, Bůh bude natolik věrný, že vám ukáže oblasti vašeho života, které stravují vaši duši jako rakovina, a brání vám vstoupit do plnosti, jíž pro vás má. Modlím se, aby Svatý Duch pracoval během půstu a modliteb ve vašem i mém životě na skromnosti.

Čtení pro dnešní den: Jakub 4

21 dní půstu | Den #04: Bouře

9. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

Přál bych si, abych vám mohl říct, že půst způsobí, že ve vašem životě půjde všechno hladce. Pravdou ale je, že půst někdy vyvolá nejrůznější druhy bouří. Takže pokud během tohoto půstu budete procházet nějakou bouří, nebuďte překvapeni - ale nechte se tím povzbudit!

Bouře jsou přechodné. Jinými slovy, bouře se vyskytnou obvykle tehdy, když se dostáváte z jednoho místa na druhé. Ježíš byl právě na cestě přes Galilejské moře, když se strhla zlá bouře. Byla tak krutá, že si učedníci, kteří s Pánem pluli na lodi, mysleli, že se převrhnou a všichni se utopí. Ale Ježíš celou dobu spal. Když ho vzbudili, Ježíš poručil bouři, aby ustala, a tak se také stalo. (Matouš 8,23-27)

Bible hovoří také o jiné události; Ježíš kráčel přes rozbouřené vody Galilejského jezera, aby dohnal své učedníky, kteří byli už napůl cesty k druhému břehu. (Jan 6,16-21)

Bouře Ježíše nezpomalily, ani ho nepřiměly, aby se vrátil. Bouře nezměnily jeho směr ani účel cesty. Nepřestal mít nad bouřemi moc a do bouří života promlouval pokoj. Ježíš, ten, který promlouvá svůj pokoj, nám svůj pokoj také dává. On je Jahve Shalom - Pán našeho pokoje.

Zakoušíte ve svém životě bouře, které otřásají vaší vírou? Uvažujte o jeho jménu - Jahve Shalom, Pán našeho pokoje.

Když trávíte čas půstem a modlitbou - bez ohledu na okolnosti - pomůže vám to zakořenit a spočinout ve vaší víře. Budete připraveni - navzdory bouřím v oblastech financí, zdraví, vaší rodiny nebo vašeho zaměstnání. Bůh je schopen vypůsobit, že se vám bude dařit i v době změn. Bez ohledu na to, jaká oblast vašeho života se ocitne v ohrožení bouří, modlím se za to, abyste během tohoto půstu zůstávali v Božím pokoji - novým a mocným způsobem.

Čtení pro dnešní den: Žalm 107

21 dní půstu | Den #03: Pokoj

8. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

V Kázání na hoře nám Ježíš dává pokyny, jak by každý z nás měl žít jako Boží dítě. Například řekl: "Když dáváš"… "Když se modlíš"… "Když se postíš" (Matouš 6). Ježíš jasně říká, že půst je stejně jako dávání a modlitba běžnou částí křesťanského života. Jinými slovy, tolik pozornosti kolik věnujete dávání a modlitbě, věnujte i půstu.

Také řekl: "Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími." (Matouš 5,9) Všimněte si, že nepoužil slova "těm, kteří udržují pokoj". Ten, kdo udržuje pokoj, má zájem zachovávat věci v pořádku jen pro svůj vlastní prospěch, a to i za cenu kompromisů v tom, co je správné. Ten, kdo pokoj působí, se o pokoj zajímá a vytváří ho, proměňuje atmosféru kolem sebe, ať už se ocitne kdekoli.

Ježíš slíbil: "Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!" (Jan 14,27) Neřekl, blaze potížistům. Řekl blaze těm, kdo působí pokoj. Ježíš je princem pokoje. Pokoj není pasivním pojmem, je aktivní. (Izaiáš 9,6)

Jak řekl Pavel: "Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši." (Filipským 4,6-7) Když Bohu v modlitbě - a v půstu - s díkůvzdáním přeložíte všechny své věci, Jeho pokoj bude aktivně střežit vaše srdce.

Dnes se modlím, aby na vás spočinulo pomazání těch, kteří působí pokoj; kdekoli se ocitnete v nějakém sporu, Bůh vám dá schopnost šířit Jeho pokoj. Modlím se, aby Boží pokoj sestoupil na váš domov, na vaše manželství, na vaše vztahy a vaši mysl. Zůstávejte hladoví a žízniví po spravedlnosti. A budete nasyceni.

Čtení pro dnešní den: Izajáš 9,6-7

21 dní půstu | Den #02: Poušť

7. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

Připadá vám, že je to od "Jeho přítomnosti" v jednom dni k "poušti" ve dni druhém velký skok? V našich životech se to občas přesně takto děje - jeden den jako bychom stáli na vrcholu hory a v tom příštím se ocitneme dole v údolí. Vzpomeňte se, že Svatý Duch vyvedl Ježíše na čtyřicet dní a nocí do judské divočiny, kde se pak za vás i za mě postil. Po celou dobu tam byl úplně sám. Až na jedinou výjimku: Byl tam ďábel a pokoušel ho!

Obtížné může být postit se i pouhých několik dní obklopeni vším pohodlím, které si v této době užíváme. Přemýšlejte o tom… naše domy a místa, kde pracujeme, jsou obvykle vytápěna a vybavena klimatizací; máme koupelny a sprchy; když už nic jiného, obzvláště v této části roku kolem sebe obyčejně máme další lidi, kteří se zapojují do stejného sezónního půstu.

Pro Ježíše však musela být osamělost v oné rozlehlé prázdnotě nehostinné pouště velmi krutá. On během období půstu našel sílu vytrvat. V divočině nám dal příklad, který máme následovat.

Ve vašich životech možná nastávají období, kdy prožíváte právě takovou krutou osamělost. Vydržte! Ježíš byl v té době pokoušen ďáblem, avšak na konci toho všeho Bůh poslal anděly, aby se o něj starali. Toto vědomí mě naplňuje radostí - když se postíme, jsou uvolněni a vysíláni andělé. Můžeme to vidět v Božím slově. Když se Daniel postil a modlil, anděl mu přinesl odpověď, kterou hledal (Daniel 10). Když byl Elijáš v divočině, přišel anděl a uvařil mu. Autor knihy Židům nazývá anděly "služebnými duchy, kteří jsou posláni, aby sloužili těm, kteří jsou dědici spásy" (Židům 1,14).

Když se postíte, věřte, že Boží andělské mocnosti bojují za vás, chrání vás a střeží. Teď i během celého nadcházejícího roku.

Čtení pro dnešní den: Lukáš 4